အျပာစာအုပ္မ်ား (၁) icon

အျပာစာအုပ္မ်ား (၁) APK

  • Geliştirici:

  • Versiyon:

    1.2

  • Güncellendi:

အျပာစာအုပ္မ်ား (၁) Açıklaması

လုံ ျ ခဳံ စိတ္ ခ် စြာ အျ ပာ စာ အုပ္ ဖတ္ ခ် င ္ သူမ် ား အ တြက္ ပါ ဒီ အျ ပာ စာ အုပ္ ေလး နဲ 4 ဖတ္ 0 ူ 4 နိုင္ ပါ တယ္.
ဖုန္း ထဲ မွာ ရွိေ န တာ ကို မည္ သူ မွ မ ရိပ္ မိ မ ဖြ င့ ္ မိေ လေ အာင္ Uygulama နာ မည္ က "က" လို 4 ပဲေ ပ ၚေ န မွာ ပါ.
ႏ ွ စ ္ သက္ ရာ Şifre ခံထား လို 4 ရတဲ့ အ တြက္ တစ္ ေယာက္ ေယာက္ ဖြ င့ ္ လိုက္ ရင္ ေတာင္
Şifre မွန္ ကန္ စြာ ထ ည့ ္ သြင္း နိုင္ မွ သာ စာမ် ားကို ဖတ္ 0 ူ 4 နိုင္ မွာ ပါ.
Şifre ကို မိမိ ႀ ကိဳက္ သလို ထား နိုင္, ေ ျ ပာင္း နိုင္, ျ ဖဳတ္ နိုင္ ပါ တယ္.
1 MB ေက် ာ ္ သာ ရွိ တဲ့ ဒီ Uygulama မွာ အျ ပာ စာ အုပ္ 10 အုပ္ ထ ည့ ္ သြင္း ေပး ထားပါ တယ္.
ပထမ ဦး ဆုံး စ လုပ္ တဲ့ အ စမ္း စာ အုပ္ ေလး မို 10 အုပ္ သာ ထ ည့ ္ သြင္း ၾ က ည့ ္တာ ပါ.
လူ ႀ ကိဳက္ မ် ား ရင္ ေတာ့ ေနာက္ ပိုင္း ဆက္ လုပ္ ေပး သြား ပါ မယ္.
စာ အုပ္ ေတြ လည္း အမ် ား ႀ ကီး ထ ည့ ္ ေပး သြား ပါ မယ္: D
ေလာေ လာ ဆယ္ ေတာ့ လုံ ျ ခဳံေ ရး အ ပိုင္း နဲ 4 အ ရွက္ သိ က ၡာ ပိုင္း အ တြက္ အဓိကထား
လုပ္ ေဆာင္ ေပး ထားပါ တယ္.
အျ ခား စာ အုပ္ ေတြ ရ ယူဖို 4 ဒီ မွာ ပါ: https://mgapyar.blogspot.com/2017/05/Apyar-Book-Apps.html
#MgApyar #ApyarBookApps
Keşfet